Profile

Personal Profile

Name: ชิพซากุ สิ่งมีชีวิต ซี

Contact: chipsaku(at)hotmail.com

Gender: male

Birthday: 22 Jul 1988

Location: ChipSaku World

Website: http://www.chipsakuworld.com

About me: นศ.มหาลัยหน้าตาดี ฐานะปานกลาง
ตอนนี้ที่บ้านอินเตอร์เน็ต และ "ตู้เย็น" เข้าถึงแล้ว!